Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van FLAX.CONNECT gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam.

Artikel 1 Definities

1. Onder opdrachtnemer wordt in deze voorwaarden verstaan FLAX.CONNECT.

2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met FLAX.CONNECT een

overeenkomst aangaat.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of bij opdrachtnemer gedane aanbiedingen en offertes als ook op alle opdrachten en bestellingen door opdrachtgever bij opdrachtnemer geplaatst alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en leveringen.

2. Door aanvaarding van een aanbieding en/of offerte dan wel door het aangaan van een overeenkomst op andere wijze met opdrachtnemer, aanvaardt opdrachtgever deze algemene voorwaarden met gelijktijdige buitenwerkstelling van andere, waaronder mede te verstaan de algemene voorwaarden – hoe dan ook genaamd – van opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

3. Indien in de acceptatie door opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte en/of aanbiedingen van opdrachtgever worden aangebracht, komt in afwijking van de in het vorige leden bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien opdrachtnemer aan opdrachtgever meegedeeld heeft met deze afwijking in te stemmen.

4. Wijzigingen in en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

1. Een aanbieding of prijsopgave bindt FLAX.CONNECT niet en geldt slechts als uitnodiging tot het doen van een aanvraag.

2. Alle overeenkomsten komen pas tot stand nadat deze door opdrachtnemer, dan wel door een door hem uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.

3. Ingeval van orderbevestiging door opdrachtnemer gezonden aan opdrachtgever geldt de inhoud daarvan als volledig en juist, tenzij opdrachtgever binnen een termijn van 5 dagen na ontvangst van de orderbevestiging tegen de bevestiging schriftelijk protest opmaakt.

4. Alle offertes, aanbiedingen en prijslijsten van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

Artikel 4 Prijzen en betaling

1. Alle offertes, aanbiedingen, prijzen en prijslijsten zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn franco huis opdrachtnemer in Nederland. De prijzen zijn exclusief B.T.W. en of andere overheidsheffingen doch inclusief transport-, vracht-, opslag- en bewakingskosten en zonder aftrek of korting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en onder voorbehoud van het in lid 4 van dit artikel gestelde.

2. Indien bepaalde kostprijsbepalende factoren, bijvoorbeeld valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven, margeregelingen of aankoopprijzen zich wijzigen, is opdrachtnemer gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien opdrachtnemer de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, tenzij de prijsverhoging te gering is om de ontbinding te rechtvaarden. Indien opdrachtgever de overeenkomst ontbindt is hij gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.

3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt als betalingsconditie een van de volgende condities, waaruit opdrachtnemer een keuze maakt en deze aan opdrachtgever meedeelt. Indien door opdrachtnemer geen keuze aan opdrachtgever is medegedeeld geldt het gestelde onder a.

a. betaling door de koper in contant geld van de overeengekomen prijs bij (af)levering van de zaken aan de koper;

b. onder rembours, dat wil zeggen onder de voorwaarde dat bij het aanbieden van de zaken aan de opdrachtgever dadelijk betaald moeten worden aan de aanbieder in contant geld daar anders de zaken niet worden afgegeven;

c. betaling van de overeengekomen prijs door de opdrachtgever in contant geld op een moment dat opdrachtnemer of een vertegenwoordiger van de opdrachtnemer hiertoe verzoekt;

d. betaling door de opdrachtgever binnen een termijn van acht dagen na factuurdatum. Onder contant geld wordt verstaan Nederlands chartaal geld (Euro’s), betaalkaarten en girobetaalkaarten.

4. Bij factuurbedragen onder de E 450,- excl. B.T.W. wordt, indien de zaken worden geleverd per post of per een verzenddienst een bedrag van minimaal E 8,- aan verzend- en administratiekosten in rekening gebracht en indien de zaken onder rembours worden geleverd wordt minimaal E 17,50 in rekening gebracht wegens rembourskosten of zoveel meer als deze kosten feitelijk bedragen.

5. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat opdrachtgever zekerheid stelt. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd om voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst vooruitbetaling(en) van opdrachtgever te verlangen.

6. Compensatie en/of verrekening van c.q. met een eventuele door opdrachtgever gepretendeerde vordering op opdrachtnemer is geheel uitgesloten.

7. Indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is het totale aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht andere gemaakte afspraken met betrekking tot de betaling – terstond opeisbaar. Het hier bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf de factuurdatum tot aan het tijdstip van algehele voldoening.

8. Alle kosten ontstaan in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van opdrachtgever of enig geschil van welke aard dan ook tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van opdrachtgever. 9. Betalingen en reeds gedane betalingen door opdrachtgever strekken eerst ter afdoening van kosten, vervolgens ter voldoening van verschuldigde renten en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.Mocht opdrachtnemer voor of tijdens het uitvoeren van enige overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever, dan heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van enige verbintenis op te schorten, tenzij op verlangen en ten genoegen van opdrachtnemer door opdrachtgever zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de prijs.

11. Indien opdrachtgever een klacht heeft over geleverde producten of diensten van opdrachtnemer, schort dit de betalingsverplichting van opdrachtgever alleen op voor het betwiste gedeelte en voor zover de klacht door opdrachtnemer gegrond wordt verklaard.

12.Opdrachtnemer mag de kosten van onderzoek naar aanleiding van klachten over een factuur in rekening brengen aan opdrachtgever, indien opdrachtgever ten onrechte bezwaar maakt tegen de factuur en opdrachtnemer deze kosten vooraf heeft meegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 5 Dienstverlening

1. Indien te leveren prestatie bestaat of mede bestaat uit dienstverlening wordt deze naar beste weten en kunnen geleverd c.q. uitgevoerd.

2. Levering van de prestatie vindt plaats bij voltooiing van de dienstverlening door middel van ter beschikkingstelling aan opdrachtgever. Het risico van beschadiging of teniet gaan van de geleverde prestaties gaat over op opdrachtgever zodra deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever komen.

3. In geval van gefaseerde dienstverlening kan opdrachtnemer de uitvoering van diensten tot een volgende fase opschorten totdat de in de voorafgaande fase(n) geleverde prestaties door opdrachtgever schriftelijk zijn geaccepteerd.

4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de te leveren prestaties aan derden uit te besteden of door derden in onderaanneming te laten verrichten.

5. Ingeval zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren en/of vertragen buiten de schuld van opdrachtnemer is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6 Vertrouwelijke informatie en medewerkingsplicht

1. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgmaatregelen treffen.

2. Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke opdrachtnemer redelijkerwijze nodig heeft of nodig acht voor het naar zijn oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van opdrachtnemer. Opdrachtgever zal opdrachtnemer alle overige noodzakelijke medewerking verschaffen aan de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien uitvoering van de overeenkomst op het adres van de opdrachtgever plaatsvindt, dient deze laatste er zorg voor te dragen om die maatregelen te treffen die de ongehinderde uitvoering van de overeenkomst bevorderen. Indien opdrachtgever deze maatregelen niet treft of onvoldoende treft en opdrachtnemer kan aldus geen uitvoering geven aan de overeenkomst dient de opdrachtnemer daarvoor volledig schadeloos te worden gesteld door opdrachtgever.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

1. Opdrachtnemer behoudt zich tot meerdere zekerheid tot betaling van de koopprijs de eigendom voor van alle geleverde zaken totdat de uit de desbetreffende overeenkomst voor de wederpartij voortvloeiende verplichtingen, schade, kosten en rente daaronder begrepen, volledig zijn nagekomen.

2. Zolang de eigendom niet op opdrachtgever is overgegaan, mag opdrachtgever deze de zaken niet in eigendom overdragen, niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen dan wel geldend maken behoudens het bepaalde lid 7 van dit artikel.

3. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van opdrachtnemer te bewaren.

4. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan opdrachtnemer ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra opdrachtnemer dit verzoekt, door opdrachtgever aan hem worden verpand op wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer zijn volledige medewerking verlenen bij het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het vestigen van een pandrecht, de daarbij behorende pandlijsten en de registratie hiervan.

5. Ingeval opdrachtgever jegens opdrachtnemer enige verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is opdrachtnemer zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, gerechtigd de zaken terug te nemen. Opdrachtgever is verplicht hieraan medewerking te verlenen en machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer een volledige vergoeding voor geleden schade, gederfde winst en interest te vorderen.

6. Na terugnemingen zal opdrachtgever, voor zover betaling heeft plaatsgevonden, worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die opdrachtnemer door terugneming heeft gemaakt.

7. Het is opdrachtgever toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen, zolang hem dit recht niet bij aangetekend schrijven door opdrachtnemer is ontnomen.

Artikel 8 Zekerheidsstelling

1. Indien de in artikel 7 lid 4 verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt verricht heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, dan wel in rechte nakoming te vorderen, onverminderd aan de opdrachtnemer toekomende rechten op aanvullende of vervangende schadevergoeding.

Artikel 9 Levering en risico

1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtnemer schriftelijk door opdrachtgever in gebreke te worden gesteld. Levertijden worden verlengd met de tijd dat opdrachtgever met de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Zij wordt ook verlengd met de tijd dat opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichtingen jegens opdrachtnemer later is dan overeengekomen of door opdrachtnemer redelijkerwijs verwacht kan worden.

2. Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de datum waarop opdrachtnemer de offerte heeft bevestigd.

3. Wanneer opdrachtgever de zaken niet of niet op de overeengekomen afleveringsdatum afneemt, zal opdrachtnemer opdrachtgever vragen een tijdstip binnen 2 weken na de geplande aflevering aan te geven waarop opdrachtgever de zaken alsnog kan afnemen. Mocht opdrachtgever aan opdrachtnemer een dergelijke datum niet laten weten of wanneer opdrachtnemer gebruik maakt van het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling is vereist, geldt onverminderd het recht op vergoeding van schade.

4. Tenzij anders is overeengekomen geldt dat het risico van de zaak voor opdrachtgever is vanaf het moment van aflevering. Onder aflevering wordt verstaan het stellen van de zaak in het feitelijke macht van de wederpartij.

5. Opdrachtnemer is bevoegd zaken in gedeelte te leveren c/q. uit te voeren en de hierop betrekking hebbende deelbetalingen afzonderlijk te vorderen.

Artikel 10 Ontbinding en opschorting

1. Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever direct en volledig opeisbaar en is opdrachtnemer bevoegd haar overige verplichtingen op te schorten en/of zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het voorgaande laat alle overige rechten van opdrachtnemer op grond van de wet of op grond van deze overeenkomst onverlet.

2. Ook in geval van overlijden, faillissement, surséance van betaling, beslaglegging onder opdrachtgever, het niet voldoen aan zekerheidstelling aan opdrachtnemer, het niet voldoen aan betalingsverplichtingen aan opdrachtnemer uit hoofde van een andere overeenkomst, of opheffing van het bedrijf van opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht om alle overeenkomst met opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen.

3. Opdrachtnemer heeft in ieder geval het recht de uitvoering van andere lopende overeenkomsten met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat voldoende zekerheid tot nakoming van deze overeenkomsten is gesteld.

4. Bij beëindiging of opschorting van de overeenkomst door opdrachtnemer, is opdrachtnemer geen schadevergoeding verschuldigd aan opdrachtgever.

Artikel 11 Overmacht

1. Van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer is sprake indien opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst door omstandigheden die niet aan hem kunnen worden toegerekend verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen of aan de voorbereiding daarvan te beginnen ten gevolge van bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van opdrachtnemer als bij derden van wie opdrachtnemer de zaken moet betrekking, evenals bij opslag gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van opdrachtnemer ontstaan.

2. Zodra een onder lid 1 genoemde omstandigheid zich voordoet zal opdrachtnemer daarvan mededeling doen aan opdrachtgever.

3. Indien nakoming door opdrachtnemer tijdelijk onmogelijk is op grond van een overmacht opleverende omstandigheid, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

4. Indien nakoming door opdrachtnemer blijvend onmogelijk is zal opdrachtgever gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden mits schriftelijk binnen 8 dagen na kennisgeving aan opdrachtnemer medegedeeld en onder de verplichting het reeds uitgevoerde van de overeenkomst van opdrachtnemer af te nemen en daarvan de waarde aan opdrachtnemer te vergoeden. Hetzelfde geldt wanneer de nakoming door opdrachtnemer slechts tijdelijk onmogelijk is doch naar verwachting langer zal duren dan 3 maanden.

5. Opdrachtgever heeft in geval van overmacht geen recht op schadevergoeding.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Behoudens de verplichting van opdrachtnemer om in geval van schade aan de zaken, ontstaan voor aflevering, te zorgen voor kosteloze vervanging dan wel restitutie van de koopprijs, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor geleden of te lijden schade door opdrachtgever of door derden geleden, tenzij de geleden schade welke door opdrachtgever of door derden gelden een gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

2. De aansprakelijkheid jegens opdrachtgever vervalt in elk geval indien opdrachtgever opdrachtnemer niet binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aangetekend schrijven van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld.

3. De eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de desbetreffende zaken. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade die opdrachtgever of een derde ter zake van de diensten van opdrachtnemer mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, immateriële schade en winstderving.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van beperkingen of uitvallen van het telecommunicatienetwerk.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van fouten in administratieve handelingen.

7. Opdrachtgever dient opdrachtnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen indien er schade wordt geleden.

8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt geleden door opdrachtnemer ten gevolge van het niet nakomen van enige verplichting van opdrachtgever jegens opdrachtnemer.

9. Indien de te leveren prestatie bestaat of mede bestaat uit programmatuur is opdrachtnemer, in afwijking van het bepaalde in dit artikel, nimmer aansprakelijk voor het zonder onderbreking of met gebreken werken van de programmatuur.

Artikel 13 Reclamaties en retournering van zaken

1. De opdrachtgever is verplicht aanstonds na aflevering de ontvangen zaken te controleren met de opgegeven order en/of de bij de zending gevoegde afleverbon.

2. Ingeval van reclamaties wegens verkeerd geleverde of verpakte zaken of zaken die beschadigd zijn afgeleverd, zal de reclamatie door de opdrachtgever schriftelijk, vergezeld van de betrokken afleverbon, bij opdrachtnemer moeten worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na de dag van aflevering.

3. Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van de termijn als genoemd in artikel 13 lid 2 worden niet geaccepteerd.

4. Onverpakte zaken, indien bij aflevering beschadigd, dienen door de opdrachtgever te worden geweigerd. 5. In geval van reclamaties worden de door opdrachtnemer geleverde zaken uitsluitend retour gehaald, resp. retour genomen nadat vooraf overleg met opdrachtnemer heeft plaatsgehad. Het voorgaande is ook van toepassing indien opdrachtnemer zich ermee akkoord verklaart dat zaken ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat van een reclame sprake is.

6. Indien zaken zijn gemonteerd, gemonteerd zijn geweest of verwerkt, is reclamatie ongeacht op welke grond – het geval verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend. In zodanige gevallen is opdrachtnemer tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

7. Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor opdrachtnemer ontstaan, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8. Indien sprake is van aan opdrachtnemer ter reparatie geretourneerde zaken zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze zaken aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de opdrachtgever geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9. Uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen door opdrachtnemer geleverde zaken door opdrachtnemer worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan dertig dagen, de zaken zich nog in de oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en behoren tot het voorraad-assortiment van opdrachtnemer. Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet, zal de opdrachtnemer de retour ontvangen zaken crediteren onder aftrek van retourkosten, die bestaan uit minimaal 10% van het te crediteren bedrag, een en ander met een minimum van E 12,50 per zending. Speciaal voor de opdrachtgever bestelde zaken worden nimmer retour genomen.

Artikel 14 Garantie

1. Op apparatuur wordt garantie verleend voor materiaal- en fabrieksfouten gedurende een periode van vierentwintig maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de overeenkomst of in de bij het betreffende apparatuur gevoegde Garantie- en Servicecertificaat. De garantie termijn vangt aan op het moment van aflevering.

2. De garantie omvat het kosteloos herstellen of vervangen – zulks uitdrukking ter keuze van FLAX.CONNECT van apparatuur of onderdelen daarvan die gedurende de garantietermijn gebreken vertonen ten gevolge van materiaal en/of fabrieksfouten. Apparatuur of onderdelen die ingevolge garantie zijn vervangen, worden daardoor eigendom van FLAX.CONNECT. Indien FLAX.CONNECT van oordeel is dat een defect van de apparatuur buiten de garantiebepalingen valt worden alle reparatiekosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

3. De voor garantiewerkzaamheden in aanmerking komende apparatuur dient franco aan FLAX.CONNECT ter reparatie te worden gestuurd. Indien uitvoering aan de garantie wordt gegeven op het adres van de opdrachtgever worden voorrijkosten in rekening gebracht. Indien opdrachtnemer uitvoering gaat geven aan de garantie op het adres van opdrachtgever, terwijl opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is noch maatregelen heeft genomen om de opdrachtnemer zijn garantiewerkzaamheden te laten uitvoeren, geldt het bepaalde in artikel 6 leden 2 en 3.

4. De garantieverplichting van FLAX.CONNECT vervalt indien de apparatuur door opdrachtgever of door derden is gewijzigd of gerepareerd, indien de apparatuur voor andere dan de normale doeleinden is aangewend of naar oordeel van FLAX.CONNECT onoordeelkundig is behandeld, ingeval van door van buitenkomend onheil alsmede in het geval van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door opdrachtgever van enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien.

5. Ieder andere garantie en iedere herstel- of terugneming plicht voor zover deze niet volgt uit deze overeenkomst zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Garantiewerkzaamheden vinden als regel plaats tijdens de normale kantooruren. Indien met opdrachtnemer een service- of andere onderhoudsovereenkomst is gesloten, kunnen garantiewerkzaamheden ook buiten de normale kantooruren plaatsvinden.

Artikel 15 Persoonsgegevens

1. Opdrachtnemer zal zorgvuldig gebruikmaken van de persoonsgegevens van opdrachtgever en zal de persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan een goede bedrijfsvoering vereist.

2. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van het verstrekken van persoonsgegevens van opdrachtgever aan een derde, na toestemming van opdrachtgever.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Mochten de omstandigheden waarvan partijen bij het sluiten van de overeenkomst zijn uitgegaan zich tijdens de duur van de overeenkomst zo opmerkelijk c.q. drastisch wijzigen dat daardoor nakoming van een of meerdere bedingen in redelijkheid en billijkheid niet meer kan worden verlangd dan zal overleg plaatsvinden door partijen over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

Artikel 17 Catalogi, prijslijsten, e.d.

Alle catalogi, prijslijsten, circulaires en andere documentatie mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, aan enige derden worden getoond of ter hand gesteld, noch op andere wijze worden gebruikt in het verkeer met derden.

Artikel 18 Intellectueel Eigendomsrecht

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijven de door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, programma’s en calculaties e.d. zijn eigendom en is gebruik hiervan aan opdrachtnemer voorbehouden.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten ontstaan respectievelijk voortvloeien is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 20 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan zullen worden voorgelegd aan de competente rechter te Rotterdam, nadat opdrachtgever gedurende een maand de mogelijkheid is geboden om voor de volgens de wet de bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 21 Informatievoorziening

1. Als onderdeel van de dienstverlening behoudt DB Telecom zich het recht voor u te voorzien van informatie met betrekking tot haar dienstverlening via (bulk)e-mail, post, sms en fax.

2. Als onderdeel van de dienstverlening behoudt FLAX.CONNECT zich het recht voor u te attenderen op oplossingen, producten of diensten die zij mogelijk interessant voor u achten via (bulk)e-mail, post, sms en fax.

Rotterdam, 7 april 2021

Dhr. P. Sprado

Directeur